Trích tác phẩm “Thời lửa đạn” của ông Hoàng Hữu Thanh:

Trích tác phẩm “Thời lửa đạn” của ông Hoàng Hữu Thanh:
…Minh Lệ là nơi đất học. Ngày xưa hệ thống giáo dục không rộng rãi trong toàn dân như bây giờ, chủ yếu là do từng cá nhân tổ chức. Những người biết chữ dạy cho những người chưa biết chữ. Ai có nhu cầu thì xin thầy đến học, hàng tháng phải trả tiền học phí. Có khi không có tiền thì họ trả bằng lúa hoặc khoai. Họ dạy Tam tự kinh cho trẻ con và được gọi là thầy đồ. Ở xóm Nam, ngày nay người ta thường gọi bố vợ tôi – cụ Trần Dao là “thầy đồ Dán” vì lí do như vậy. Dán là tên anh Trần Đình Dán – anh cả của vợ tôi. (Người miền Trung mình thường gọi tên bố mẹ theo tên người con đầu lòng). Tôi cũng nghe thầy giáo Hoàng Hữu Sam nói trong làng Minh Lệ vẫn có những thầy văn hay chữ tốt được vua vời vô dạy chữ cho con cái các bậc Vương gia trong triều đình Huế. Ở làng cũng có những người thầy hay chữ nổi tiếng khắp vùng như thầy Thoong.
Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong làng có nhiều người đi lính cho Nam triều. Nhưng người may mắn nhất vẫn là ông Trương Thạc. Ông làm đến quan thất phẩm và người ta thường gọi là ông Thất Khiếng (ông Hòa). Ông Trương Thạc đã từng sang phục vụ vua Hàm Nghi ở Alger từ năm 1938 đến năm 1944. Ông sang làm bạn với ông vua yêu nước bị lưu đày nơi xứ người